Tour to Nizhniy Novgorod cityMonument to the pilot Chkalov Nizhny Novgorod Kremlin/Nizhny Novgorod Kremlin views of Nizhny Novgorod Kremlin the streets of Nizhny Novgorod the historical part of the city Alarm bell in Nizhny Novgorod/Alarm bell in Nizhny Novgorod city centre and bridge the monument to Kuzma Minin the fortress at sunset Rozhdestvenskaya street in Nizhny Novgorod